Nawigacja

Nawigacja

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna zajmuje trzy pomieszczenia, wyposażone w odpowiednią bazę dydaktyczną. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek, znajduje się sala ze sprzętem RTV. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Świetlica dysponuje również placem zabaw, gdzie dzieci często spędzają czas w okresie letnim. Praca opiekuńczo - wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy zgodnie z rocznym planem pracy. W świetlicy prowadzone są zajęcia wszechstronnie rozwijające funkcje poznawcze dzieci. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki, zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki, zabawy i rekreacji.

2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

3. Kształtowanie postaw społecznych, nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania.

4.Rozwijanie samodzielności oraz aktywności.

5. Upowszechnianie zasad kultury.

6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego.

7.Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

8.Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.

 

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1.Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.

2.Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.

3.Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

4.Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

5.Poszanowania wyposażenia świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

2.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

4.Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

5.Uczniowie mogą zgłaszać własne propozycje tematów realizowanych na zajęciach.

    

 

     

 

      

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
    ul.Wojska Polskiego 17
    17 - 100 Bielsk Podlaski
  • (85)833-26-80
    fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć