Nawigacja

Nawigacja

Pedagog

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

 i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W celu minimalizowania niepożądanych zachowań w naszej placówce podejmowane są następujące działania profilaktyczno-wychowawcze:

 • prowadzenie rozmów:
 • wspierających - w sytuacjach trudnych dla uczniów ,
 • dyscyplinujących - w przypadku naruszania zasad społecznego współżycia,
 • indywidualne konsultacje z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, pielęgniarką szkolną,
 • monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole podczas posiedzeń Zespołu Wychowawczego,
 • pisanie oświadczeń/kontraktów przez uczniów,
 • indywidualne rozmowy wychowawcze z uczniami na wniosek nauczycieli lub wychowawców klas,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów:
  zachęta do stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki z uczniami) ,
 • udzielanie uczniom pomocy w:
 • eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rodzinnych,
 • rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii,
 • konsultacje z asystentami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, pracownikami PCPR, MOPS, GOPS, KPP,
 • konsultacje w szczególnych przypadkach wychowawczych i dotyczących niepowodzeń szkolnych z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • realizowanie działań z programów:

„Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Jestem kulturalny na co dzień”, „Program socjoterapeutyczny dla zespołu klasowego I-III a Gimnazjum”, „Doradztwo zawodowe”,

 • organizacja szkolnych konkursów oraz apeli wychowawczych,
 • projekcja filmów edukacyjnych,
 • włączanie specjalistów na pogadanki profilaktyczne,
 • wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, udział w programach „Odżywiaj się zdrowo”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.
 • udzielanie wsparcia materialnego w trudnych sytuacjach życiowych- poszukiwanie darczyńców oraz przekazywanie paczek z żywnością, odzieżą, obuwiem, kosmetykami pielęgnacyjnymi.

 

 

Przy współpracy z rodzicami:

 • Diagnozowanie środowiska ucznia poprzez wywiady oraz wizyty w miejscu zamieszkania dziecka.
 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,  rozmowy z rodzicami na temat: organizacji pracy dziecka w domu, planowania odrabiania zadań domowych, radzenie sobie z problemami wychowawczymi, zaniedbań wychowawczych, pomocy socjalnej.
 • Poszukiwanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wdrażanie efektywnych rozwiązań.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rodzinnych.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród rodziców.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej ucznia.
 • Prowadzenie konsultacji np. nawiązywanie współpracy ze specjalistami tj. psychiatra.
 • Motywowanie rodziców do podejmowania działań w celu eliminowania zaniedbań o charakterze medycznym.
 • Poradnictwo na wielu obszarach np. Sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego dziecka.
 • Pomoc w sporządzaniu różnej dokumentacji np. w celu pozyskania mieszkania socjalnego.
 • Wspieranie rodziców podczas wizyt w różnych instytucjach urzędowych.

 

SZKOLENIE_RADY_PEDAGOGOICZNEJ_nt.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
  ul.Wojska Polskiego 17
  17 - 100 Bielsk Podlaski
 • (85)833-26-80
  fax.(85)833-26-81

Galeria zdjęć